Blog

TEN - Ryaku no Maki

TEN – Ryaku no Maki.
(Buch der Prinzipien des Himmels)
tenrnmDer erste Band der Tenchijin Ryaku no Maki (Bujinkan Kihon no Kata)
Inhaltlich umreißt die Schrift die wichtigsten waffenlosen Bewegungsformen:


Rei Ho,
Junan Taiso,
Taihenjutsu Ukemi Gata,
Taihenjutsu Gokui Gata,
Taihen Sabaki Gata,
Shoshin Go Kei Gogyo no Kata,
Dakentaijutsu Kihon,
Kihon Happô no Kata,
Taihenjutsu Mutô Dori no Kata

Das Buch kann in Kürze hier bestellt werden!

© 2022 Bujinkan Kanyō -Ryū Dōjō Salzburg